Pristup informacijama

Pristup informacijama
Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) uređeno je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obveza tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba informacija
Sukladno članku 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama gore navedenog zakona.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u članku 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Na pristup informacijama u postupcima pred Dvorom Trakošćan, ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Dvor Trakošćan ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informacijame, odnosno prava na ponovnu uprabu informacije naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.
Dvor Trakošćan ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.

Zakoni i pravilnici
Muzejska djelatnost
Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
Knjižnična djelatnost
Ostali propisi

Datum objave: 30.11.2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) Muzejska ustanova Dvor Trakošćan objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje pripravničkog odnosa na radnim mjestima:

    Kustos
1 izvršitelj na određeno vrijeme (pripravništvo 12 mjeseci)
    puno radno vrijeme
    Uvjeti:
    VSS, povijest umjetnosti, etnologija, kulturna antropologija, povijest, komparativna književnost, pedagogija 
    poznavanje rada na računalu
    znanje engleskog jezika (razina B2)

    Restaurator
1 izvršitelj na određeno vrijeme (pripravništvo 12 mjeseci)
    puno radno vrijeme
    Uvjeti:
    VSS, likovna umjetnost
    poznavanje rada na računalu
    znanje engleskog jezika (razina B2)

    Preparator
1 izvršitelj na određeno vrijeme (pripravništvo 12 mjeseci)
    puno radno vrijeme
    Uvjeti:
    SSS, obrtnička ili druga srednja struka
    poznavanje rada na računalu
    znanje engleskog jezika (razina B2)

Predviđeno trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj dostaviti i:
    životopis
    dokaz o stečenoj stručnoj spremi
    dokaz o državljanstvu
    dokaz o radnom iskustvu
    Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave, zajedno sa dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:
Dvor Trakošćan
Trakošćan 4,
42253 Bednja
s naznakom  „ JAVNI NATJEČAJ ZA pripravnički odnos – „kustos“, „restaurator“ ili „preparator“
najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. (Objavljeno 30.11.2018.)

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

        Ravnatelj:
        Adam Pintarić
 

Osoba za kontakt:

 • Službenik za informiranje:
  Andreja Srednoselec
 • Radno vrijeme:
  ponedjeljak-petak od 8.00-15.00 sati

Način predavanja zahtjeva:

 • poštom na adresu:
  Dvor Trakošćan
  Službenik za informiranje
  42253 Bednja
 • putem elektroničke pošte:
  dvor@trakoscan.hr
  andreja@trakoscan.hr
 • faksom na broj:
  +385 42 796 420, +385 42 771 621
 • zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Muzeja
 • putem telefona na broj:
  +385 42 796 281, +385 42 796 422


  Zapisnik 54. sjednice UV
  Zapisnik 55. sjednice UV
  Zapisnik 53. sjednice UV
  Zapisnik 56. sjednice UV
  Zapisnik 57. sjednice Upravnog vijeća DT
  Zapisnik 58. sjednice Upravnog vijeća DT
  Zapisnik 59. sjednice Upravnog vijeća DT
  Zapisnik 60. sjednice Upravnog vijeća DT
  Zapisnik 61. sjednice Upravnog vijeća DT

  Zapisnik 62. sjednice Upravnog vijeća DT

  Zapisnik konstituirajuće sjednice Muzejskog vijeća DT

  Zapisnik 2. sjednice Muzejskog vijeća DT

  Zapisnik 3. sjednice Muzejskog vijeća DT

  Zapisnik 4. sjednice Muzejskog vijeća DT

  Zapisnik 5. sjednice Muzejskog vijeća DT
 • Zapisnik 6. sjednice Muzejskog vijeća DT
   
 • Zapisnik 7. sjednice Muzejskog vijeća DT
 • Poziv 8. sjednice Muzejskog vijeća DT
 • Zapisnik 8. sjednice Muzejskog vijeća DT
 • Poziv 9. sjednice Muzejskog vijeća DT
 • Zapisnik 9. sjednice Muzejskog vijeća DT
 • Poziv 10. sjednice Muzejskog vijeća DT
 • Zapisnik 10. sjednice Muzejskog vijeća DT
 • Poziv 11. sjednice Upravnog vijeća DT
 • Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća DT
 • Poziv 11. sjednice Upravnog vijeća DT

Ovdje možete preuzeti:

Statut Dvora Trakošćan
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Izvješće o radu 2011
Izvješće o radu 2012
Izvješće o radu 2013
Izvješće o radu 2014
Izvješće o radu 2015
Izvješće o radu 2016
Izvješće o radu 2017
Strateški plan
Financijski plan 2015.
Financijski plan 2016.
Financijski plan 2017.
Financijski plan 2018.
Financijsko izvješće 2014.
Financijsko izvješće 2015.
Financijsko izvješće 2016.
Financijsko izvješće 2017.
Program rada 2014
Program rada 2015
Program rada 2016
Program rada 2017
Program rada 2018