Ovdje možete preuzeti slijedeće dokumente:Plan nabave Dvora Trakošćan za 2014. godinu

some_text

Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu

Plan nabave Dvora Trakošćan za 2015. godinu

some_text

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu
some_text
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
II. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini

some_text
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu
some_text
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu

some_text
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini

Datum objave: 17.05.2019.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) Dvor Trakošćan objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste:

održavatelj čistoće

  • 1 izvršitelj na određeno vrijeme
  • puno radno vrijeme
  • uvjeti:

- stručna sprema: NSS

Planirani početak rada: svibanj/lipanj 2019.

Predviđeno trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci uz probni rok od 1 mjeseca

  

Na natječaj se, pod jednakom uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj za određeno radno mjesto dostaviti i:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o radnom iskustvu
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:

          Dvor Trakošćan

          Trakošćan 4

          42253 Bednja

          s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODRŽAVATELJ ČISTOĆE“

najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

Dvor Trakošćan zadržava pravo poništenja natječaja bez navođenja razloga, ali ne nakon donošenja odluke o odabiru.

                                                                                                                                 Ravnatelj:

                                                                                                                  Adam Pintarić, dipl.ing.arh.

Datum objave: 13.05.2019.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto voditelja marketinga

Datum objave: 10.04.2019.

Poziv za dostavu ponuda

Predmet nabave:
    Pružanje usluge čišćenja prostorija i zgrada

Vrsta postupka javne nabave:
Provodi se postupak jednostavne nabave.

Zainteresirani gospodarski subjekti ovdje mogu preuzeti dokumentaciju.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ravnatelj Muzeja Dvor Trakošćan dana 29.06.2017. donosi
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Ovdje možete preuzeti:
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI
Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11), obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dvor Trakošćan kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.