Ovdje možete preuzeti slijedeće dokumente:Plan nabave Dvora Trakošćan za 2014. godinu

some_text

Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu

Plan nabave Dvora Trakošćan za 2015. godinu

some_text

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu
some_text
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
II. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini

some_text
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu
some_text
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu

some_text
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini
 

Broj: 5/8-2-2.1.6.2./3-2019

U Trakošćanu, 01. ožujka 2019.

Na temelju članka 40. Statuta Dvor Trakošćan,  i ČLANKA 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) ravnatelj Dvora Trakošćan raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora - montažne građevine,  prikupljanjem pisanih ponuda.

1. Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora montažne građevine -kioska 2,20 x 3,00 metra (6,6 m2) , na Trgu tradicijskih obrta Dvora Trakošćan, k.č.br. 8583, k.o. Bednja, prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

2. Poslovni prostor – montažna građevina se daje u zakup na rok od 12 mjeseci, radi obavljanja turističke i/ili trgovačke djelatnosti kao što su: prodaja suvenira, umjetnina antikviteta, pružanje turističkih informacija i usluga prodaja tradicijskih proizvoda i sl., a koji se po specifikacijama mogu smatrati tradicijskom ponudom.

3. Početni iznos mjesečne zakupnine je 400,00 kuna, bez PDV-a.

3. Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge i sl., te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

4. Neće se razmatrati ponude: fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici Dvora Trakošćan odnosno dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava; - pravnih osoba koje nisu solventne; - fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

5. Na javnom natječaju mogu sudjelovati osobe koje su uplatile jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini 1.000,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje  na žiro-račun broj IBAN HR5223600001101742700, Dvora Trakošćan, model plaćanja 05 - OIB osobe uplatitelja. Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja zadržat će se bez prava na kamatu kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora dok će se ostalim ponuditeljima bez kamata vratiti u roku 8 dana o odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

6. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati: - ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge i sl.), odnosno naziv društva sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe), e-mail i broj telefona radi kontakta; - presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu – obrtnika; - ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana;. Ponuda također mora sadržavati dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude.

7. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 20.03.2019.

8. Pregleda poslovnog prostora, moguć je svakodnevno do 20.03.2019. u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

9. Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP „KIOSKA“ – NE OTVARATI“ na adresu: Dvora Trakošćan, Trakošćan 4, 42253 Bednja.

10. Ponude će biti javno otvorene u prostorijama upravne zgrade Dvor Trakošćan, Trakošćan 4, 42253 Bednja, dana 26.03.2019. u 11,00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

11. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

12. Ako dva ili više natjecatelja ponude za poslovni prostor, isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja, (Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora) ) Dvor Trakošćan će pozvati (će) te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine isti ili viši od prethodne ponude.

13. Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za poslovni prostor, (na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora,) donosi ravnatelj Dvora Trakošćan.

14. Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18).

15. Poslovni prostor, predaje se zakupniku u zatečenom stanju utvrđenom ugovorom. Pored zakupnine, zakupnik je dužan plaćati i sve tekuće troškove u svezi s korištenjem poslovnog prostora, (troškove električne energije, kao i svaki drugi trošak koji se odnosi na poslovni prostor), eventualne troškove investicijskih radova potrebnih za obavljanje djelatnosti kao i ishođenje potrebne dokumentacije i dozvola za rad. Zakupnik ne ostvaruje pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje zakupljenog prostora niti na umanjenje zakupnine.

16. Zakupnik je dužan odrediti radno vrijeme u skladu sa radnim vremenom Muzeja Dvor Trakošćan i to na način da je poslovni prostor otvoren za posjetitelje minimalno subotom, nedjeljom i praznikom, i to pola sata prije otvaranja Muzeja do pola sata nakon zatvaranja Muzeja.

17. Zakupnik ima mogućnost koristiti i vanjski prostor ispred kioska za prodaju i prezentaciju svog asortimana površine 6 m2.

18. Zakupnina se plaća mjesečno do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec. Zakupnik je dužan zakupninu plaćati od dana zaključenja ugovora o zakupu.

19. Dvor Trakošćan zadržava pravo poništenja natječaja bez navođenja razloga, ali ne nakon donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Za Dvor Trakošćan

Ravnatelj:

Adam Pintarić dip.ing.arh.

Broj: 5/9-2-2.1.6.2/2-2019

U Trakošćanu, 01. ožujka 2019.

Na temelju članka 40. Statuta Dvor Trakošćan,  ravnatelj Dvora Trakošćan donosi

ODLUKU

o davanju u zakup javne površine na trgu tradicijskih obrta

Dvora Trakošćan

1. Ovom odlukom uređuju se uvjeti i postupak davanja u zakup javne površine za štand, na Trgu tradicijskih obrta Dvora Trakošćan, k.č.br. 8583, k.o. Bednja, do popunjenja iste.

2. Javna površina za štand se daje u zakup radi obavljanja turističke i trgovačke djelatnosti kao što su: prodaja suvenira, umjetnina antikviteta, pružanje turističkih informacija i usluga i sl., a koji se po specifikacijama mogu smatrati tradicijskom ponudom.

3. Iznos dnevne zakupnine je 20,00 kuna, bez PDV-a za prostor površine 4 m2.

4. Ugovor o zakupu može se sklopiti u maksimalnom trajanju do 12 mjeseci.

5. Pravo podnošenja ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge i sl., te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

6. Neće se razmatrati ponude: fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici Dvora Trakošćan, odnosno koje nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz ove odluke.

7. Ponuda za zakup mora sadržavati: - ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe – obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge), odnosno naziv društva sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe), broj telefona (poželjno i e-mail) radi kontakta; - presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu – obrtnika, te rok na koji se odnosi.

8. Podnošenje ponuda je moguće do popunjena raspoloživog prostora.

9. Pregled prostora, moguć je svakodnevno u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

10. Ponude za zakup podnose se pismeno ili osobno na adresu: Dvora Trakošćan, Trakošćan 4, 42253 Bednja.

11. Prostor se predaje zakupniku u zatečenom stanju.

12. Zakupnik je dužan uskladiti radno vrijeme sa radnim vremenom Muzeja Dvor Trakošćan i to na način da je prostor u funkciji minimalno subotom, nedjeljom i praznikom pola sata prije otvaranja Muzeja do pola sata nakon zatvaranja Muzeja.

13. Zakupnina se plaća mjesečno do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec. Zakupnik je dužan zakupovninu plaćati od dana zaključenja ugovora o zajmu.

14. Dvor Trakošćan zadržava pravo raskida ugovora o zakupu bez navođenja razloga.

Za Dvor Trakošćan

Ravnatelj:

Adam Pintarić dip.ing.arh.


Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ravnatelj Muzeja Dvor Trakošćan dana 29.06.2017. donosi
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Ovdje možete preuzeti:
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI
Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11), obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dvor Trakošćan kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.