Ovdje možete preuzeti slijedeće dokumente:Plan nabave Dvora Trakošćan za 2014. godinu

some_text

Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu

Plan nabave Dvora Trakošćan za 2015. godinu

some_text

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu
some_text
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
II. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini

some_text
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu
some_text
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu

some_text
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2017.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2018.

Datum objave: 13.05.2019.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto voditelja marketinga

Datum objave: 31.05.2019.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto održavatelja čistoće

Datum objave: 19.06.2019.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Specijalist suradnik - vodič recepcioner

Datum objave: 03.07.2019.

Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (NN 61/18) i članaka 43., 44. i 45. Statuta Muzeja Dvor Trakošćan, Upravno vijeće Muzeja Dvor Trakošćan raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Muzeja Dvor Trakošćan

Za ravnatelja/icu Muzeja može biti imenovana osoba, koja pored općih uvjeta utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
  • najmanje 5 godina rada u muzeju ili najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
  • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
  • priložila je četverogodišnji program rada.

Ravnatelja/icu imenuje ministrica kulture Republike Hrvatske na mandat od 4 godine i može biti ponovno imenovan/a.

Na natječaj se, pod jednakom uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj za određeno radno mjesto dostaviti i:

  • životopis,
  • prijedlog četverogodišnjeg programa rada,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o radnom iskustvu,
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:

          Dvor Trakošćan

          Trakošćan 4

          42253 Bednja

          s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU“

najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:    

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                                

                                                                                                 

                                                                                                  Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                            Dvora Trakošćan:

                                                                                                         prof. Ljerka Šimunić

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ravnatelj Muzeja Dvor Trakošćan dana 29.06.2017. donosi
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Ovdje možete preuzeti:
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI
Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11), obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dvor Trakošćan kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.