Ovdje možete preuzeti slijedeće dokumente:Plan nabave Dvora Trakošćan za 2014. godinu

some_text

Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu

Plan nabave Dvora Trakošćan za 2015. godinu

some_text

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu
some_text
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
II. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini

some_text
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu
some_text
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu

some_text
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini
 

DVOR TRAKOŠĆAN
TRAKOŠĆAN 4
42253 BEDNJA
Broj: 5/15-2–2.2.3./13-2018-5/1
Trakošćan, 25. listopada 2018.

Na temelju Odluke Ravnatelja Dvora Trakošćan broj: 5/15-2-2.2.3/13-2018-4 od 24. listopada 2018. Povjerenstvo za prodaju dana 25. listopada objavljuje:


JAVNI NATJEČAJ
za ponovnu
prodaju službenog vozila – osobnog automobila


I.
    Određuje se prodaja osobnog automobila OPEL ASTRA 1.8 SW u vlasništvu Dvora Trakošćan. 
II.
    Podaci o vozilu:
-    oblik karoserije:    karavan
-    boja vozila:        srebrna s efektom
-    broj šasije:         W0L0AHL3572011659
-    snaga motora:    103 KW
-    broj sjedećih mjesta:    5
-    u prometu od:    22.09.2006.
-    registriran do:    06.12.2018.
-    stanje:        rabljeno – u voznom stanju
-    prijeđeni kilometri:    280.000
-    vrsta goriva:        benzin
-    dodatni set aluminijskih naplataka sa ljetnim gumama
III.
Javna dražba se obavlja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca.
Početna cijena utvrđena je na temelju elaborata procjene tržišne vrijednosti motornog vozila broj: 30/18 od 01. listopada 2018. od strane stalnog sudskog vještaka za prometno-tehničko područje, cestovni promet i cestovna vozila Davora Šimeka.
 Početna cijena utvrđuje se u iznosu  16.000,00 (šesnaesttisuća) kuna.
Rok za dostavu ponuda je 12. studenog 2018. do 14:00 sati.
Vozilo se može pogledati svakodnevno od 30. listopada 2018. do 12. studenoga 2018. od 08:00 do 14:00 sati na adresi Dvora Trakošćan, u Trakošćanu, Trakošćan 4, 42253 Bednja, uz prethodnu najavu na broj telefona: 042/796-281.
Tekst javnog natječaja objavit će de na web stranici Dvora Trakošćan (www.trakoscan.hr), a obavijest o natječaju u tjednom listu „Varaždinske-vijesti“, te internet oglasniku „Njuškalo“ (www.njuskalo.hr).
Obavijest o provedenoj javnoj dražbi objavit će se na web stranici Dvora Trakošćan www.trakoscan.hr te dostavom najpovoljnijem ponuditelju.
IV.
U javnoj dražbi mogu sudjelovati osobe koje su uplatile jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini 10% početne cijene. Jamčevina se uplaćuje  na žiro-račun broj IBAN HR5223600001101742700, Dvora Trakošćan, model plaćanja 05 - OIB osobe uplatitelja te opisom plaćanja „za javni natječaj“ .  
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA – NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA – OSOBNOG AUTOMOBILA“,  a dostavljaju se putem pošte ili osobno, na adresu: Dvor Trakošćan, Trakošćan 4, 42253 Bedanja.
Pisana ponuda treba sadržavati:
- za fizičke osobe – osobne podatke: ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, presliku osobne iskaznice, a za obrtnike i presliku obrtnice, potpis, broj računa za povrat jamčevine te kontakt;
- za pravne osobe – naziv i sjedište, OIB, presliku izvoda iz sudskog registra, potpis ovlaštene osobe i pečat, broj računa za povrat jamčevine, te kontakt;
- brojkom i slovima ispisanu visinu ponuđene cijene;
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.
Ponude pristigle poslije navedenog roka, ponude s ponuđenom cijenom nižom od utvrđene početne cijene kao i one koje ne sadrže dokaz o uplati jamčevine neće se razmatrati.
V.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom, a u slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Povjerenstvo će proglasiti najpovoljnijom ponudu ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i satu primitka ponude navedenom na prijemnom štambilju.
Ponuditelj koji na javnoj dražbi ponudi najvišu cijenu, dužan je platiti kupoprodajnu cijenu u roku tri (3) dana od dana primitka obavijesti, te je dužan preuzeti vozilo u roku od tri (3) dana od uplate kupovnine.
Ukoliko ponuditelj koji je na javnoj dražbi ponudio najvišu cijenu istu ne uplati u za to predviđenom roku, gubi pravo na povrat jamčevine, a ugovor se sklapa sa drugim najpovoljnijim ponuđačem.
Ponuditelju s kojim će se sklopiti kupoprodajni ugovor jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.
Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku sedam (7) dana od dana objave obavijesti o provedenoj javnoj dražbi. 
VI.
    Javno otvaranje ponuda održat će se u upravnoj zgradi Dvora Trakošćan, u Trakošćanu, Trakošćan 4, 42253 Bednja dana 13. studenoga 2018. s početkom u 12:00 sati.
    Ponude se otvaraju redoslijedom zaprimanja, a obavijest o provedenoj javnoj dražbi objavit će se u roku od 7 dana po održavanju iste.
VII.
    U slučaju neuspjeha javne dražbe, ista će se ponoviti u skladu s novom odlukom ravnatelja Dvora Trakošćan.

    
        Za Dvor Trakošćan
        Predsjednik povjerenstva za prodaju:
        Ivan Mravlinčić
 


Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ravnatelj Muzeja Dvor Trakošćan dana 29.06.2017. donosi
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Ovdje možete preuzeti:
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI
Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11), obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dvor Trakošćan kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.